02.11.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

На основание писмо с изх. №МИ-15-1368/01.11.2019г. на ЦИК, ОИК –Искър публикува одобрения предпечатен образец на бюлетината за гласуване в изборите за кмет на кметство Писарово – II тур на 03.11.2019 г.

 

https://cik.is-bg.net/upload/136640/%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf

01.11.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

      На основание т.6 от Писмо с изх. №МИ-15-1064/22.10.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Искър обявява

 

телефонен номер 06516 37-54

 

за приемане на сигнали при произвеждането на втори тур за избор на кмет на кметство Писарово на 03.11.2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушение на изборния процес.

23.10.2019

Съобщение

На основание т.6 от Писмо с изх. №МИ-15-1064/22.10.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Искър обявява

телефонен номер 06516 37-54

за приемане на сигнали в изборния ден на 27.10.2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушение на изборния процес.

22.10.2019

СПИСЪК на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

СПИСЪК

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 (по чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

1.

 

ПП ГЕРБ

 

Тихомир Илиев Нешовски

1/14.10.2019 г.

Росица Кръстева Панова

2/14.10.2019 г.

Венцислав Симеонов Денчовски

3/14.10.2019 г.

Цветан Детелинов Цанов

4/14.10.2019 г.

Деница Ангелова Стоянова

5/14.10.2019 г.

Виолета Миткова Петрова

6/14.10.2019 г.

Николай Вълков Вълковски

7/14.10.2019 г.

2

ПП БЗНС

Фанчо Джиханов Симеонов

1/15.10.2019г.

 

06.10.2019

Основание писмо изх. №МИ-15-697/05.10.2019г. на ЦИК

На основание писмо изх. №МИ-15-697/05.10.2019г. на ЦИК, ОИК –Искър публикува одобрените по реда предвиден в т.7 изр. второ от Реш.№993-МИ от 07.09.2019 г.  на ЦИК предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.на територията на община Искър.

https://cik.is-bg.net/upload/111019/CCI06102019.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/111025/CCI06102019_0001.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/111026/CCI06102019_0002.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/111027/CCI06102019_0003.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/111028/CCI06102019_0004.jpg

 

06.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИЯ И МЕСТНА КОАЛИЦИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 г.

Регистрацията на застъпници и заместващи застъпници в ОИК ИСКЪР се извършва по реда предвиден с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК до 17.00 часа на 26.10.2019 г.

 1. Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИот изборните книжа), подписано от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представят следните документи:

Списъкът на хартия и на електронен носител в excel формат се представят по следния образец:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН на застъпника

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции разкрити на територията на общината.

 

 1. Регистрацията на заместващите застъпници се извършва в ОИК ИСКЪР чрез представяне на предложение (Приложение № 74-МИот изборните книжа) подписано от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представят следните документи:
 • Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице
 • Списък с имена и ЕГН на заместващите застъпници на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат

Списъкът на хартия и на електронен носител в excel формат се представят по следния образец:

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН на заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на регистрирания застъпник, който се замества

1

 

 

  

2

 

 

 

3

 

 

 

Общият брой на заместващите застъпници на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до 1/3 от броя на избирателните секции разкрити на територията на общината.

 

 1. Упълномощени представителина партии, коалиция и местна коалиция.

Всяка партия, коалиция и местна коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 17:00 часа включително на 26 октомври 2019 г. в Общинска избирателна комисия Искър от представляващия партията, коалицията и местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Списъкът на хартия и на електронен носител в excel формат се представят по следния образец:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН на представителя

Пълномощно

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Искър.

До изборният ден всяка партия, коалиция и местна коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва от съответния представител на партия, коалиция или местна коалиция. В ОИК се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 

20.09.2019

Относно крайният срок за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции за участие в местните избори на 27.10.2019 г.

На 24.09.2019 год. изтича срока за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и местни коалиции за участие в местните избори на 27.10.2019 г.

В тази връзка ОИК ИСКЪР ще работи на 21, 22, 23 и 24.09.2019 г от 9.00 до 17.00 часа.

18.09.2019

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

С писмо изх. №МИ-15-326/18.09.2019 год. на ЦИК са дадени указания за ОИК при обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., а именно:

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛИ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.

8. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2.Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3.Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

10.Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни. 11.Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

12.При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

17.09.2019

Регистрация на кандидатски листи

СЪОБЩЕНИЕ

 

От 17 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия  гр. Искър започва да приема документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Приемането на документи ще се извършва всеки календарен ден от:

 

9.30 ÷ 17.00 часа

в сградата на община Искър,

адрес ул. „Георги Димитров“ №38, етаж 3, стая 311

 

Крайният срок за подаване на Предложения за регистрация на кандидатските листи в ОИК е до 17.00 часа на

24 септември 2019 година и се извършва по реда на Решение № 943-МИ/02.09.2019 година и

писмо с изх. №МИ-15-223/11.09.2019 год. на ЦИК.

17.09.2019

Съобщение ОИК

Относно: указанията на Сметната палата до политическите партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. -(писмо с изх.№ 37-12-202/13.09.2019г.)

  С цел подпомагане на всички участници, посочени по горе, да спазват законовите си задължения във връзка с предстоящите избори на 27.10.2019г., Сметната палата е изготвила брошура, в която е посочено как да се осъществява финансирането на приходите и разходите, забраните, задълженията за деклариране, отчетността, както и каква информация трябва да се подава от политическите партии, коалиции и инициативни комитети за Единния регистър по Изборния кодекс ( ЕРИК) и съответните срокове. Брошурата е публикувана на интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/12672/broshure-local-election-2019.pdf

12.09.2019

Съобщение

 

От 12 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия  гр. Искър започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Приемането на документи ще се извършва всеки календарен ден от:

 

9.30 ÷ 17.00 часа

в сградата на община Искър,

адрес ул. „Георги Димитров“ №38, етаж 3, стая 311

 

Крайният срок за подаване на Заявление за регистрация в ОИК на партии и коалиции е до 17.00 часа на 16 септември 2019 година и се извършва по реда на Решение №936-МИ/02.09.2019 година на ЦИК.

11.09.2019

Съобщение

На 12 септември 2019 година Общинска избирателна комисия гр. Искър започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Приемането на документи ще се извършва всеки календарен ден от:

9.30 до 17.00 часа в сградата на община Искър, адрес ул. "Георги Димитров" №38, етаж 3, стая 311

Крайният срок за подаване на Заявление за регистрация в ОИК на инициативния комитет е до 17.00 часа на 16 септември 2019 година и се извършва по реда на Решение №937-МИ/02.09.2019 година на ЦИК.

09.09.2019

Съобщение ОИК

На 9 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия (ОИК) от 10:00 ч. ще проведе заседание на комисията при следния

Дневен ред:

     1.Определяне на член от ОИК за водене на входящ регистър на комисията

     2. Определяне на член от ОИК за водене на изходящ регистър на комисията

     3.Промяна на т.4 от решение  № 2 от 05.09.2019г. на ОИК въз основа на решение № 969-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК

    4.Определяне на номерата на изборните райони в общината по реда на решение № 571-МИ от 26.07.2019г. на ЦИК

    5.Формиране на единните номера на избирателните секции в общината по реда на решение № 570-МИ от 26.07.2019г. на ЦИК

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 89 / 04.11.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на Семьон Ценов Вълов и обявяване за общински съветник следващият в листата на Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ(ПП АБВ, ПП АТАКА).

 • № 87 / 04.11.2019

  относно: Избиране на кмет на кметство Писарово

 • № 86 / 03.11.2019

  относно: Постъпила жалба с вх. №117/03.11.2019 г. в 07.21 часа от представител на ПП ГЕРБ от село Писарово, във връзка с втория тур за избор на кмет на кметство Писарово.

всички решения